stat4u
 • 661ed016da5fa85587cae0b2a7ec5e62.jpg
 • c7383f1031e6e26f5b5180fc1486a438.jpg
 • e5eb42feb6715b0531fcb8f72b58c2c1.jpg

 

Nasze usługi to nie tylko prowadzenie ewidencji i sporządzanie deklaracji, ale też opracowywanie wszelkiej dokumentacji związanej z prowadzoną działalnością, w tym wnioski o dotacje i kredyty, biznesplany oraz ekspertyzy. Zapewniamy sprawne i profesjonalne wsparcie oraz pomoc niemal w każdej sytuacji. W sytuacjach zagrożenia działalności obiecujemy wsparcie i informowanie o ewentualnych zagrożeniach. Przyjmujemy również zlecenia, które innym wydają się zbyt trudne lub niemożliwe do zrealizowania.

 

Świadczymy kompleksową obsługę przedsiębiorców prowadzących działalność w dowolnej formie, prowadzących dowolną ewidencję podatkową lub rachunkową, zatrudniających dowolną ilość pracowników. W zakresie obsługi księgowej oferujemy:

 

Przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych, w ramach podstawowej obsługi, oferujemy:

 1. sporządzanie bilansu otwarcia
 2. bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
 3. prowadzenie księgi głównej, pomocniczej, ewidencji środków trwałych i wyposażenia oraz ewidencji dla podatku VAT
 4. sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT
 5. miesięczne lub kwartalne rozliczenia podatku dochodowego
 6. bieżąca kontrola zobowiązań i należności, wystawianie potwierdzeń sald
 7. konsolidowanie sprawozdań finansowych
 8. konsultacje z zakresu rachunkowości
 9. okresowe sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez Główny Urząd Statystyczny oraz Narodowy Bank Polski
 10. sporządzanie śródrocznych i rocznych sprawozdań finansowych:
  • bilans
  • rachunek zysków i strat
  • informacja dodatkowa
  • przepływy środków pieniężnych
 11. sporządzanie bilansu zamknięcia roku obrotowego wraz z rachunkiem zysków i strat, przygotowanie informacji dodatkowej, uzgadnianie sald zobowiązań i należności, sporządzanie zeznania o wysokości osiągniętego rocznego dochodu [ CIT-8 ].

 

Przy prowadzeniu ksiąg przychodów rozchodów, w ramach podstawowej obsługi, oferujemy:

 1. bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
 2. sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
 3. prowadzenie ewidencji majątku trwałego oraz wyposażenia,
 4. przygotowanie miesięcznych deklaracji ubezpieczeniowych oraz deklaracji podatku od towarów i usług [ VAT-7 ],
 5. udzielanie konsultacji podatkowych i rachunkowych,
 6. reprezentowanie i udzielanie wyjaśnień przed organami kontroli skarbowej.

 

Przy prowadzeniu ewidencji przychodów, w ramach podstawowej obsługi, oferujemy:

 1. Ewidencję podatku od towarów i usług.
 2. Rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

 

Przy prowadzeniu dokumentacji kadrowo płacowej, w ramach podstawowej obsługi, oferujemy:

 1. Przygotowanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego podatników oraz osób zatrudnionych, podlegających tym obowiązkom.
 2. Sporządzanie list płac, rachunków do umów zleceń i o dzieło oraz obowiązujących deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych.
 3. Sporządzanie miesięcznych list płac pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz umów cywilno prawnych i wynikających z nich rachunków.
 4. Przygotowanie miesięcznych deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych zatrudnionych przez Pracodawcę [ PIT-4 ] oraz odpowiednich przelewów zaliczek na ten podatek.
 5. Wyliczanie comiesięcznych składek ZUS oraz sporządzanie stosownych deklaracji i przesyłanie ich w formie elektronicznej do ZUS, a także przygotowanie odpowiednich przelewów tych składek.
 6. Sporządzanie na koniec każdego roku kalendarzowego:
 7. zestawienia dotyczącego przesłanych składkach na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
 8. rocznych kartotek wszystkich pracowników w postaci wydruków komputerowych,
 9. informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy [ PIT-11],
 10. Prowadzenie spraw kadrowo- pracowniczych.
 11. Wyliczanie urlopów, odpraw i ekwiwalentów.

 

Dodatkowo:

 1. Przeprowadzamy audyty i controlling wskazanych obszarów działalności.
 2. Jesteśmy elastyczni pod względem oprogramowania i jesteśmy gotowi rozważyć możliwość prowadzenia ewidencji w programie, który dawałby możliwość exportu i importu danych, co pozwoliłoby zmniejszyć Państwa koszty.
 3. Wdrażamy system rachunkowości zarządczej.
 4. Udzielamy pomocy w zakresie sporządzania wniosków o dotację, kredytowych  oraz  planów biznesowych.
 5. Obsługujemy korespondencję z urzędami, bankami i innymi instytucjami związaną z prowadzoną działalnością gospodarczą
 6. Nadzorujemy prowadzenie i ewidencjonowanie gospodarki magazynowej
  z wykorzystaniem oprogramowania magazynowego.
 7. Reprezentujemy Państwa w urzędach i innych instytucjach w zakresie naszego umocowania.
 8. W ramach prowadzonej obsługi bezpłatnie udzielamy porad i wyjaśnień księgowo-podatkowych oraz informujemy o istotnych zmianach.
 9. Pomagamy tworzyć zakładowy plan kont oraz politykę rachunkowości.
 10. Sporządzamy bezpłatnie, z uzgodnioną częstotliwością, raporty i zestawienia niezbędne w zarządzaniu.
 11. Jeśli nie będziesz zadowolony z naszych usług to w umowie będziesz miał zagwarantowane prawo rozwiązania umowy bez kar umownych. My zobowiążemy się do przekazania całości dokumentacji oczekując w zamian tylko informacji o powodzie twojego niezadowolenia, aby w przyszłości tego unikać.
 12. W umowie gwarantujemy zachowanie tajemnicy handlowej.

 

Gwarancje:

 1. Gwarantujemy posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, którego zakres znacznie wykracza poza obowiązujący.
 2. Gwarantujemy, że osoby odpowiedzialne za prowadzenie Państwa ewidencji posiadają odpowiednie kompetencje i uprawnienia.
 3. Gwarantujemy, że księgi prowadzone są wyłącznie na licencjonowanych programach.
 4. Gwarantujemy, że wszelkie deklaracje przekazywane drogą elektroniczną będą podpisywane aktualnym podpisem elektronicznym.
 5. Gwarantujemy, że prowadząc Państwa ewidencję za cały rok obrotowy nie będziemy pobierać dodatkowych opłat za sporządzanie sprawozdań finansowych oraz deklaracji podatkowych wymaganych przepisami ustaw: o podatku dochodowym i rachunkowości.
 6. Gwarantujemy, że dla przedsiębiorców którzy powierzą nam również prowadzenie  spraw kadrowo - płacowych będziemy prowadzić kompleksową obsługę zatrudnienia zgodnie z wymogami prawa pracy oraz aktualnymi przepisami ZUS. Oznacza to, że naszym obowiązkiem będzie: zakładanie i bieżące prowadzenie akt osobowych, rozliczanie i ewidencjonowanie czasu pracy pracowników, naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy, rozliczanie składek z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego. Gwarantujemy również, że w tym zakresie posiadamy dodatkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

 

W swoich działaniach:

 1. Dokładamy wszelkich starań aby za prowadzenie Państwa ewidencji odpowiedzialna była wyłącznie  jedna osoba, która w przypadku wystąpienia wątpliwości udzieli niezbędnych informacji.
 2. Nadzorujemy formalną i rachunkową prawidłowość przyjmowanych i emitowanych dokumentów.
 3. Współpracujemy z biegłymi rewidentami, którym możliwe jest zlecenie badania sprawozdań finansowych.
 4. Współpracujemy z wiodącymi specjalistami z dziedziny prawa, rachunkowości i finansów przedsiębiorstw.

 

Podmiotom którym nie prowadzimy ewidencji oferujemy

 1. Badanie sprawozdań finansowych, przeprowadzanie audytów i kontroli funkcjonowania wybranych obszarów  lub całości przedsiębiorstwa.
 2. Przeprowadzanie ekspertyz z dziedziny finansów przedsiębiorstw.
 3. Udzielanie pomocy w zakresie sporządzania wniosków o dotację, kredytowych oraz  planów biznesowych.
 4. Tworzenie planów naprawczych i propozycji układowych oraz pomoc w przypadku postępowania upadłościowego.
 5. Tworzenie ekspertyz na potrzeby sądów, prokuratury i innych instytucji z obszaru prawa upadłościowego, rachunkowości i finansów przedsiębiorstw.

 

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i jest zaproszeniem do negocjacji. W przypadku potrzeby może zostać rozszerzona. Oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Szczegółowe zapisy obszaru obsługi księgowej wynikają z umowy sporządzanej przed rozpoczęciem współpracy.

 

Twoje bezpieczeństwo

więcej

Kompetencje

więcej

Współpraca

więcej